Huyện Tri Tôn

UBND xã Tân Tuyến

 • Bà: Trần Thị Thanh Tuyền

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0917.671.674

 • Ông: Lê Minh Quân

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0394.694.072

 • Email: tantuyen@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.873.010

UBND xã Tân Tuyến - huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tantuyen.All Rights Reserved