Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Mua sắm thiết bị phục vụ kỳ họp không giấy của Hội đồng nhân dân huyện

Thông báo

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Mua sắm thiết bị phục vụ kỳ họp không giấy của Hội đồng nhân dân huyện

18/08/2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn công khai Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Mua sắm thiết bị phục vụ kỳ họp không giấy của Hội đồng nhân dân huyện

Tải Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: mua sắm thiết bị phục vụ kỳ họp không giấy của Hội đồng nhân dân huyện

 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===