Nội dung Thời gian Cơ quan ban hành
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND

Phụ lục Nghị quyết 06/NQ-HĐND

04/05/2024

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND

Phụ lục Nghị quyết 34/NQ-HĐND

14/12/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND

Phụ lục Nghị quyết 33/NQ-HĐND

14/12/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND

Phụ lục Nghị quyết 32/NQ-HĐND

14/12/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND

14/12/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND

14/12/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND

14/12/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND

13/11/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND

Kèm Nghị quyết số 28/NQ-HĐND

13/11/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

13/11/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND

Kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND

13/11/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND

Kèm Nghị quyết số 25/NQ-HĐND

13/11/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 18/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 18/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 18/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 18/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 18/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 05/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND 05/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 11/NQ-HDND 05/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 05/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 05/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 05/07/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND 20/06/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND 20/06/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND 17/03/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 17/03/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 17/03/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND 17/03/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND 17/03/2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND 15/12/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 15/12/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 15/12/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 15/12/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 31/10/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 31/10/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 31/10/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 31/10/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND 31/10/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 31/10/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND 31/10/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND 31/10/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 19/07/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND 19/07/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND 19/07/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 19/07/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 19/07/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND 19/07/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND 19/07/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND 15/12/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND 15/12/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 15/12/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 15/12/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND 15/12/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 15/12/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND 26/08/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND 26/08/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 26/08/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND 26/08/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND 26/08/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND 26/08/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 26/08/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND 26/08/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 25/06/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 25/06/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 25/06/2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===