Công khai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm thiết bị” thuộc hạng mục Mua sắm thiết bị phục vụ kỳ họp không giấy của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Thông báo

Công khai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm thiết bị” thuộc hạng mục Mua sắm thiết bị phục vụ kỳ họp không giấy của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

15/11/2023

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn thông báo công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm thiết bị” thuộc hạng mục Mua sắm thiết bị phục vụ kỳ họp không giấy của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn.

(Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu)

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở Văn phòng HĐND và UBND huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===