10|04|2024

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo d

Sở Tư pháp đã dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ...

10|07|2021

Về việc đóng góp Dự thảo quy chế của Hội đồng nhân dân huyện

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về ban hành văn bản quy pháp pháp luật, Văn phòng HĐND – UBND huy ...

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===