Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 02/GPMT-UBND Giấy phép môi trường Cty TNHH nha khoa Sài Gòn Tâm Đức An Giang- CN Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

06/02/2024

Quyết định số 6292/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Huỳnh Văn Phát địa chỉ khóm 1, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6291/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Huỳnh Thị Biểu địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6290/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Trần Văn Mạnh địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6289/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Trần Văn Luôn địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới; Hạng mục san lắp mặt bằng

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6289/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Trần Văn Út địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới; Hạng mục san lắp mặt bằng

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6287/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Nguyễn Thị Tuyết Mai địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6286/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Ngô Thị Chính địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6285/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Tôn Thị Thanh Thuỷ địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6284/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Hồ Văn Sơn địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6283A/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Huỳnh Thanh Khiêm địa chỉ khóm 5, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6283/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Huỳnh Thanh Khiêm địa chỉ khóm 5, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6282/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Ngô Tuấn Kiệt địa chỉ khóm 2, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6281/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Múth Thị Nhật Quyên địa chỉ khóm 6, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6280A/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Huỳnh Thanh Khiêm địa chỉ khóm 5, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6280/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Huỳnh Thanh Khiêm địa chỉ khóm 5, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6279/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Chau Sóc Khon địa chỉ khóm 3, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6278/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Trần Văn Mánh địa chỉ khóm 1, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

Quyết định số 6277/QĐ-UBND Bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Nguyễn Văn Hậu địa chỉ khóm 1, thị trấn Tri Tôn - Thực hiện công trình đường vào khu hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

28/12/2023

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===