MTTQ - Đoàn thể

MTTQ – Đoàn thể

MTTQ - Đoàn thể

23/01/2019

Tham mưu giúp Uỷ ban MTTQ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chương trình công tác và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quy định tại điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước. Tuyên truyền các quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động trong quần chúng nhân dân.

1- Chức năng:

Cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện là cơ quan Thường trực, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban MTTQ huyện về các mặt tổ chức hoạt động theo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tham mưu giúp Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất theo đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

2- Nhiệm vụ:

 Giúp Uỷ ban MTTQ thường trực, điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày.
 Tham mưu giúp Uỷ ban MTTQ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chương trình công tác và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Uỷ ban    MTTQ Việt Nam quy định tại điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước.
Tuyên truyền các quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động trong quần chúng nhân dân.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệp vụ đối với Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

3- Mối quan hệ công tác.

Cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về các hoạt động của cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện.
Cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện quan hệ và phối hợp công tác với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân huyện theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, quy chế hoạt động chung.
Cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các đơn bị quân đội, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương... để thực hiện tốt các chương trình công tác của Mặt trận.
Cơ quan Mặt trận Tổ quốc huyện thông qua Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các huyện uỷ,thành uỷ thống nhất về tổ chức, nhân sự và chỉ đạo công tác mặt trận đối với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===