Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Dự kiến Chương trình Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2.

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

26/8/2021

Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 20/8/2021 Tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

20/8/2021

Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 02/8/2021 Tổng kết kết quả lấy ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

02/8/2021

Báo cáo số 08/BC-HĐND(BPC) ngày 02/8/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban pháp chế HĐND huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

02/8/2021

Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 23/7/2021 Hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

23/7/2021

Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 23/7/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2020

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

23/7/2021

Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 16/7/2021 Kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

16/7/2021

Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 15/7/2021 Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện

15/7/2021

Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 15/7/2021 Thuyết minh số liệu chi từ nguồn kết dư năm 2019 đã sử dụng để chi trong năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện

15/7/2021

Báo cáo ngày 317/BC-MTTQ-BTT ngày 15/7/2021 Kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

15/7/2021

Thông báo số 91/TB-MTTQ-BTT ngày 09/7/2021 Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn, tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

09/7/2021

Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 09/7/2021 Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện

09/7/2021

Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 09/7/2021 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Ủy ban nhân dân huyện

09/7/2021

Báo cáo số 226/BC-VKS ngày 06/7/2021 Của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tại kỳ họp lần 2 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn

06/7/2021

Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 06/7/2021 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện

06/7/2021

Báo cáo số 17/BC.TA ngày 05/7/2021 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn

05/7/2021

Báo cáo số 132/BC-CCTHADS ngày 02/7/2021 Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tri Tôn

02/7/2021

Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 17/5/2021 Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội trước kỳ họp giữa năm 2021 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân huyện

17/5/2021

Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 17/5/2021 Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội trước kỳ họp giữa năm 2021 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

17/5/2021

Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 13/5/2021 Kết quả giám sát trước kỳ họp giữa năm của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn năm 2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

13/5/2021

Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 29/3/2021 Kết quả giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Hội đồng nhân dân huyện

29/3/2021

  • 1
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026