Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Công bố thông tin người phát ngôn

Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

27/03/2019

Họ và tên Đơn vị Chức danh/ chức vụ Số điện thoại
Cao Quang Liêm Ủy ban nhân dân huyện Bí thư - Chủ tịch UBND 0913826749
Nguyễn Văn Sấm Ủy ban nhân dân thị trấn Tri Tôn Bí thư - Chủ tịch UBND 0918730644
Huỳnh Thị Cúc Ủy ban nhân dân xã Châu Lăng Bí thư - Chủ tịch UBND 0907964448
Phạm Minh Hải Ủy ban nhân dân xã Lương Phi Chủ tịch UBND 0939399456
Sa Vu Thy Ủy ban nhân dân xã Lê Trì Bí thư - Chủ tịch UBND 0367678425
Phạm Minh Hiền Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Chúc Bí thư - Chủ tịch UBND 0918431312
Võ Thanh Tuấn Ủy ban nhân dân xã Lạc Quới Chủ tịch UBND 0977929232
Nguyễn Văn Phương Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia Chủ tịch UBND 0919819251
Võ Văn Ban Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước Bí thư - Chủ tịch UBND 0985763655
Lê Văn Dùm Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà Chủ tịch UBND 0989970066
Khuất Thành Phương Ủy ban nhân dân xã An Tức Chủ tịch UBND 0904453484
Lộ Vinh Huy Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm Bí thư - Chủ tịch UBND 0377774151
Trần Thị ThanhTuyền Ủy ban nhân dân xã Tân Tuyến Bí thư - Chủ tịch UBND 0917617674
Đặng Quốc Tuấn Ủy ban nhân dân xã Cô Tô Chủ tịch UBND 0919363086
Trần Trường Hải Ủy ban nhân dân xã Núi Tô Bí thư - Chủ tịch UBND 0906886690
Nguyễn Thanh Hảo Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh Bí thư - Chủ tịch UBND 0964181909

 

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn