Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định 2257/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

18/09/2019

Quyết định số 2252/QĐ-UBND Về việc công bô danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/09/2019

Quyết định số 2026/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

19/8/2019

Quyết định số 1380/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí"

Thủ tướng Chính phủ

18/10/2018

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

15/7/2019

Quyết định số 1429/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

13/06/2019

Quyết định số 584/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

20/3/2019

Quyết định số 352/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

28/02/2019

Quyết định số 161/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

23/01/2019

Quyết định số 3208/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/12/2018

Quyết định số 3209/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/12/2018

Quyết định số 3030/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/11/2018

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn