Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 Về việc bổ sung các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa huyện

UBND huyện Tri Tôn

21/8/2020

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

09/7/2020

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

01/6/2020

Quyết định 947/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ Lĩnh vực Chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng được tiếp nhận tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

28/4/2020

Quyết định số 778/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

07/4/2020

Quyết định 338/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tô chức theo ngành dọc đóng tại đia phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên đia bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

19/02/2020

Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/12/2019

Quyết định 2375/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

01/10/2019

Quyết định 2348/QĐ-UBND Về việc Điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/9/2019

Quyết định 2257/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

18/09/2019

Quyết định số 2252/QĐ-UBND Về việc công bô danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/09/2019

Quyết định số 2026/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

19/8/2019

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025