Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

28/03/2019

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠI
1. Văn phòng HĐND & UBND huyện 0296.3874351
2.Phòng Tài chính - Kế hoạch 0296.3874340
3. Phòng Nội vụ 0296.3772272
4. Phòng Y tế 0296.3772270
5. Phòng Nông nghiệp & PTNT 0296.3874266
6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0296.3874026
7. Phòng Dân tộc 0296.3773379
8. Phòng Tài nguyên - Môi trường 0296.3773937
9. Phòng Văn hóa - Thông tin 0296.3770595
10. Phòng Giáo dục - Đào Tạo 0296.3874268
11. Phòng Lao động TB&XH 0296.3874213
12. Phòng Tư pháp 0296.3770533
13. Thanh Tra 0296.3874343
14. Công an huyện 0296.3874236
15. Ban Chỉ huy Quân sự huyện  
16. BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực 0296.3874691
17. Trạm Thủy lợi  
18. Trung tâm phát triển quỹ đất  
19. Đài Truyền thanh 0296.3874720
20. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0296.3874440
21. Ban Tiếp công dân 0296.3874022
22. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Một cửa) 0296.3874984

 

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn