09|01|2023

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tri Tôn

Ngày 09/01/2023 UBND huyện Tri Tôn ban hành thông báo số 01A/TB-UBND Công bố, công khai Kế hoạch sử ...

28|02|2022

Công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Tri Tôn, tỉn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạc ...

30|10|2020

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về việc phê duyệt ...

11|03|2020

Kế hoạch sử dụng đất 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt ...

29|08|2017

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ...

28|01|2017

Kế hoạch sử dụng đất 2017

Kế hoạch sử dụng đất huyện Tri Tôn năm 2017 ...

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===