Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 01/4/2022 Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

01/4/2022

Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

25/01/2022

Quyết đinh số 128/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 Về việc Công bố Danh mục Nghị quyết, Quyết định QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

12/01/2022

Quyết đinh số 36/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

06/01/2022

Quyết định số 02/2021 ngày 21/12/2021 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

21/12/2021

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế của Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/09/2021

Hoạt động tiếp công dân 05 tháng cuối năm 2021 của Thường trực và Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hoạt động tiếp công dân 05 tháng cuối năm 2021 của Thường trực và Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

16/7/2021

Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

22/01/2021

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

20/01/2020

Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

24/01/2019

  • 1
=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===