Kế hoạch sử dụng đất 2017

Định hướng - Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất 2017

28/01/2017

Kế hoạch sử dụng đất huyện Tri Tôn năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 28/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tri Tôn.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026