Kế hoạch sử dụng đất 2017

Định hướng - Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất 2017

28/01/2017

Kế hoạch sử dụng đất huyện Tri Tôn năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 28/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tri Tôn.

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===