Kế hoạch sử dụng đất 2017

Định hướng - Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất 2017

28/01/2017

Kế hoạch sử dụng đất huyện Tri Tôn năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 28/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tri Tôn.

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===