Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

04/03/2024

Quyết định số 752/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

16/02/2024

Quyết định số 751/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

16/02/2024

Quyết định số 717/QĐ-UBND Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

01/02/2024

Quyết định số 689/QĐ-UBND Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/01/2024

Quyết định số 687/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng vào công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/01/2023

Kế hoạch số 01/KH-HĐND Hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2024

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

23/01/2024

Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

26/12/2023

Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

26/12/2023

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

12/06/2023

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

12/06/2023

Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

12/06/2023

Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

12/06/2023

Công văn số 756 /UBND-NC V/v thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông được giao tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính Phủ

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

18/5/2023

Công văn số 739/UBND-VX V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn huyện

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

17/5/2023

Kế hoạch số 100/KH-UBND Thực hiện cao điểm cấp thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

15/5/2023

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

01/03/2023

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

09/02/2023

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG PT KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG PT KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Về việc cho phép ông (bà) Phạm Thị Lan thuê khu đất tọa lạc xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn Về việc cho phép ông (bà) Phạm Thị Lan thuê khu đất tọa lạc xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

18/08/2022

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Y tế huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

19/07/2022

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

11/07/2022

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tri Tôn

08/06/2022

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

10/05/2022

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 01/4/2022 Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

01/4/2022

Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

25/01/2022

Quyết đinh số 128/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 Về việc Công bố Danh mục Nghị quyết, Quyết định QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

12/01/2022

Quyết đinh số 36/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

06/01/2022

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

21/12/2021

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===