Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

09/02/2023

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG PT KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG PT KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục Chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

31/10/2022

Về việc cho phép ông (bà) Phạm Thị Lan thuê khu đất tọa lạc xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn Về việc cho phép ông (bà) Phạm Thị Lan thuê khu đất tọa lạc xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

18/08/2022

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Y tế huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

19/07/2022

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

19/7/2022

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

11/07/2023

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===