Về việc ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Di tích Hố thờ An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn

Thông báo

Về việc ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Di tích Hố thờ An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn

20/11/2023

Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện Tri Tôn thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Di tích Hố Thờ An Lợi, như sau:

1. Diện tích và vị trí thu hồi đất:

- Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 990,0m2, được xác định theo Bản trích đo hiện trạng khu đất, tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Thuận Phát lập ngày 19/9/2023.

- Vị trí khu đất: tọa lạc tại ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

2. Lý do thu hồi đất:

Đầu tư xây dựng mới các hạng mục thuộc khu vực Di tích Hố thờ An Lợi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích văn hoá Óc Eo trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo môi trường và cảnh quan để thu hút du khách đến tham quan di tích.

3. Dự kiến kế hoạch thực hiện:

a) Kế hoạch thời gian:

- Từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023: Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án.

- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023: Kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

- Từ ngày 02 tháng 01 năm 2024 đến ngày 29 tháng 02 năm 2024: Trình phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ.

- Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Họp HĐBT thông qua dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Họp dân lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

- Từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024: Trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức thực hiện phương án bồi thường được phê duyệt.

b) Thu hồi đất và bàn giao mặt bằng:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp nơi có đất tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất;

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm:

Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c)  Ủy ban nhân dân xã Châu Lăng có trách nhiệm:

- Thông báo chủ trương thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi.

- Gửi thông báo này đến từng chủ sử dụng đất có ảnh hưởng bị thu hồi.

- Phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư.

d) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực thu hồi đất có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND xã Châu Lăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, vận động để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự án thực hiện tốt thông báo này.

Thông báo này có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày ký./.

 

Tải Thông báo số 29/TB-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===