Về việc đóng góp Dự thảo quy chế của Hội đồng nhân dân huyện

Góp ý dự thảo văn bản

Về việc đóng góp Dự thảo quy chế của Hội đồng nhân dân huyện

10/07/2021

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về ban hành văn bản quy pháp pháp luật, Văn phòng HĐND – UBND huyện Tri Tôn vừa phát hành thông báo số 50A/TB-VP ngày 09/7/2021 về việc đóng góp Dự thảo quy chế của Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về ban hành văn bản quy pháp pháp luật. Văn phòng HĐND – UBND huyện thông báo công khai lấy ý kiến đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định.

Đính kèm các dự thảo:

- Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Quy chế hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện gửi về Văn phòng HĐND – UBND huyện số 152 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và qua địa chỉ mail ndnhoa01@gmail.com chậm nhất ngày 26/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị./.

 

Tải về:

- Thông báo số 50A/TB-VP.

- Dự thảo Quy chế hoạt động giám sát của HĐND.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.

- Dự thảo Quy chế hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, NK 2021-2026.

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026