Về việc thu hồi đất của thực hiện Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trân Tri Tôn

Thông báo

Về việc thu hồi đất của thực hiện Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trân Tri Tôn

25/07/2023

Về việc thu hồi đất của các hộ để thực hiện Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trân Tri Tôn như sau:

- Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 25/7: về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối vói hộ ông (bà) Lê Văn Bé địa chỉ tại khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để thực hiện Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trấn Tri Tôn Địa điểm: Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 25/7: về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối vói hộ ông (bà) Trần Văn Hùng địa chỉ tại khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để thực hiện Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trấn Tri Tôn Địa điểm: Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 25/7: về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Hùng địa chỉ tại khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để thực hiện Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trấn Tri Tôn Địa điểm: Thị Trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Quyết định số 30301/QĐ-UBND ngày 25/7: v ề việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Bé địa chỉ tại khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để thực hiện Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trân Tri Tôn Địa điểm: Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===