THÔNG BÁO:Về việc ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới Địa điểm: xã Vĩnh Gia và xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Thông báo

THÔNG BÁO:Về việc ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới Địa điểm: xã Vĩnh Gia và xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

19/08/2022

Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện Tri Tôn thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2014-2016), như sau:

1. Diện tích và vị trí thu hồi đất:

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 10.839 m2, loại đất LUC, thuộc địa bàn xã Vĩnh Gia và xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang được xác định theo 02 Bản đồ hiện trạng, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh An Giang lập ngày 18/3/2021.

2. Lý do thu hồi đất:

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 11.356,0 m2 (bao gồm các loại đất: LUC, BHK, DTL) thuộc địa bàn xã Vĩnh Gia và xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 27/6/2022. Cụ thể:

a) Tại xã Vĩnh Gia:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi là 7.982,0 m2, ảnh hưởng khoảng 07 hộ dân.

- Vị trí thu hồi: ấp Vĩnh Hòa, ấp Vĩnh Lạc và ấp Vĩnh Cầu thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

b) Tại xã Lạc Quới:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi là 3.374,0 m2, ảnh hưởng khoảng 09 hộ dân.

- Vị trí thu hồi: ấp Vĩnh Phú, ấp Vĩnh Quới, ấp Vĩnh Hòa và ấp Vĩnh Thuận thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

3. Dự kiến kế hoạch thực hiện:

a) Kế hoạch thời gian:

- Từ ngày 17 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022: Thông báo chủ trương thu hồi đất; đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án; thông báo kế hoạch kiểm kê, giám định.

- Từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022: Kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất; Trình phê duyệt giá đất, chính sách để tính bồi thường, hỗ trợ; Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

- Từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến ngày 28 tháng 10 năm 2022: Niêm yết dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

- Từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022: Trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

b) Thu hồi đất và bàn giao mặt bằng:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp nơi có đất tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất.

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm:

Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c)  Ủy ban nhân dân 02 : Lạc QuớiVĩnh Gia có trách nhiệm:

- Thông báo chủ trương thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi.

- Gửi thông báo này đến từng chủ sử dụng đất có ảnh hưởng bị thu hồi.

- Phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư.

d) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực thu hồi đất có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND xã Lạc Quới, UBND Vĩnh Gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, vận động để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự án thực hiện tốt thông báo này.

Thông báo này có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày ký./.

 

Tải Thông báo số 18/TB-UBND ngày 19/8/2022

Ủy ban nhân dân huyên Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===