Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 1533/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

08/7/2021

Quyết định số 814/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

21/4/2022

Quyết đính số 1245/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính vềthực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

20/6/2022

Quyết định số 3012/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/12/2021

Quyết định số 2042/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

06/9/2021

Quyết định số 1364/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

24/6/2021

Quyết định số 1331/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

21/6/2021

Quyết định 1032/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/5/2021

Quyết định 1031/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/5/2021

Quyết định số 660/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/03/2021

Quyết định 622/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

29/03/2021

Quyết định 579/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

23/03/2021

Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

31/12/2020

Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

23/09/2020

Quyết định 2286/QĐ-UBND ngày 29/09/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

22/09/2020

Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 Về việc bổ sung các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa huyện

UBND huyện Tri Tôn

21/8/2020

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

09/7/2020

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

01/6/2020

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

29/5/2020

Quyết định 947/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ Lĩnh vực Chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng được tiếp nhận tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

28/4/2020

Quyết định 338/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tô chức theo ngành dọc đóng tại đia phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên đia bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

19/02/2020

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===