Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Luật số 08/2022/QH15 Luật Kinh doanh bảo hiểm

Quốc Hội

16/6/2022

Luật số 07/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Quốc Hội

16/6/2022

Luật số 06/2022/QH15 Luật Thi đua khen thưởng

Quốc Hội

15/6/2022

Luật số 05/2022/QH15 Luật Điện ảnh

Quốc Hội

15/06/2022

Luật số 04/2022/QH15 Luật Cảnh sát cơ động

Quốc Hội

14/06/2022

Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Quyết định số 1291/QĐ-TTg Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

Thủ tướng Chính phủ

07/10/2019

Quyết định số 1380/QĐ-TTg Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”

Thủ tướng Chính Phủ

18/10/2018

Nghị quyết số 43/2017/QH14 Nghị quyết Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020

Quốc hội

21/06/2017

Nghị quyết số 45/2017/QH14 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”

Quốc hội

21/06/2017

Nghị quyết số 44/2017/QH14 Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội

21/06/2017

Nghị quyết số 42/2017/QH14 Nghị quyết Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Quốc hội

21/06/2017

Luật số 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Quốc hội

21/06/2017

Luật số 10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Quốc hội

20/06/2017

Nghị quyết số 41/2014/QH14 Nghị quyết Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13,Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13,Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Quốc hội

20/06/2017

Luật số 14/2017/QH14 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Quốc hội

20/06/2017

Luật số 13/2017/QH14 Luật cảnh vệ

Quốc hội

20/06/2017

Luật số 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Quốc hội

20/06/2017

Luật số 11/2017/QH14 Luật trợ giúp pháp lý

Quốc hội

20/06/2017

Nghị quyết số 40/2017/QH1 Nghị quyết Phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Quốc hội

19/06/2017

Nghị quyết số 39/2017/QH14 Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào

Quốc hội

19/06/2017

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===