Các phòng ban

Các phòng ban

Các phòng ban

23/01/2019

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

    Văn phòng HĐND và UBND huyện có chức năng giúp việc, cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND; tổng hợp, tham mưu phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của UBND huyện đảm bảo tính toàn diện, thống nhất liên tục có hiệu quả. Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của HĐND - UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.  

- Điện thoại: 02963.874312 

- Emai: triton@angiang.gov.vn

2. Phòng Nội vụ:

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã - thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư - lưu trữ; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

- Điện thoại: 02963.772272 

- Emai: pnoivu.triton@angiang.gov.vn

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.874213

- Emai: pldtbxh.triton@angiang.gov.vn

4. Phòng Tài chính - kế hoạch: 

   Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật. Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.874640

- Emai: ptckh.triton@angiang.gov.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.770965

- Emai: pgddt.triton@angiang.gov.vn

- Website: http://pgdtriton.edu.vn

6. Phòng Văn hóa - Thông tin:

   Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh và truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin trên địa bàn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Phòng Văn hóa - Thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.770595

- Emai: pvhtt.triton@angiang.gov.vn

7. Phòng Y tế: 

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.874207

- Emai: pyte.triton@angiang.gov.vn

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

   Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; bổ sung thêm chức năng khí tượng, thuỷ văn.

- Điện thoại: 02963. 773233

- Emai: ptnmt.triton@angiang.gov.vn

9. Phòng Tư pháp:

    Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Phòng Tư pháp chị sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

- Điện thoại: 02963.770533

- Emai: ptuphap.triton@angiang.gov.vn

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

     Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lí nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với hành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương. Phòng Nông nghiệp và  phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.874266

- Emai: pnnptnt.triton@angiang.gov.vn

11. Phòng Kinh tế hạ tầng: 

     Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ. Phòng Kinh tế - Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963. 874982

- Emai: pcongthuong.triton@angiang.gov.vn

12. Thanh tra huyện:

     Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra huyện có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.874343

- Emai: thanhtra.triton@angiang.gov.vn

13. Phòng dân tộc:

     Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.773379

- Email: pdantoc.triton@angiang.gov.vn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===