31|01|2024

TRI TÔN THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, t ...

25|12|2023

Kết quả phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2023

Trên cơ sở Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 30/01/2023 của UBND huyện Tri Tôn về công tác phổ biến, giáo ...

27|07|2023

Tri Tôn tổ chức hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác PBGDPL; HGCS và C ...

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===