Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Công văn số 01/HDPH V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật

16/02/2024

Kế hoạch số 14/KH-UBND Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2024

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

29/01/2024

TÀI LIỆU PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM TÀI LIỆU PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Kế hoạch số 08/KH-HĐPH Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

15/05/2023

Kế hoạch số 07/KH-HĐPH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2023

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

08/05/2023

Kế hoạch số 397/KH-PTP-MTTQ Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luận năm 2023

Phòng Tư pháp - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn

12/04/2023

Kế hoạch số 394/KH-PTP Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023

Phòng Tư pháp

11/04/2023

Công văn số 320/PTP Về việc thông tin nội dung giao quy định chi tiết tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ 01/7/2023)

Phòng Tư pháp

24/03/2023

Công văn số 03/HĐPH Về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

09/03/2023

Công văn số 01/HĐPH V/v tổ chức phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

24/02/2023

Kế hoạch số 44/KH-BĐH938 Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn II (2022-2027)" trên địa bàn huyện Tri Tôn

Ban Điều hành đề án 938

08/02/2023

Kế hoạch số 08/KH-UBND Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/01/2023

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===