UB Xã thị trấn

UBND các xã - thị trấn

UB Xã thị trấn

23/01/2019

1. Thị Trấn Tri Tôn

- Điện thoại: 02963.874265 - Email: tttriton@angiang.gov.vn

2. Thị Trấn Ba Chúc

- Điện thoại: 02963.872106 - Email: bachuc@angiang.gov.vn

3. Xã Lạc Quới

- Điện thoại: 02963.872112 - Email: lacquoi@angiang.gov.vn

4. Xã Lê Trì

- Điện thoại: 02963.872107 - Email: letri@angiang.gov.vn

5. Xã Vĩnh Gia

- Điện thoại: 02963.893008 - Email: vinhgia@angiang.gov.vn

6. Xã Vĩnh Phước

- Điện thoại: 02963.872624 - Email: vinhphuoc@angiang.gov.vn

7. Xã Châu Lăng

- Điện thoại: 02963.874229 - Email: chaulang@angiang.gov.vn

8. Xã Lương Phi

- Điện thoại: 02963.894008 - Email: luongphi@angiang.gov.vn

9. Xã Lương An Trà

- Điện thoại: 02963.787005- Email: luongantra@angiang.gov.vn

10. Xã Tà Đảnh

- Điện thoại: 02963.892322 - Email: tadanh@angiang.gov.vn

11. Xã Núi Tô

- Điện thoại: 02963.770517 - Email: nuito@angiang.gov.vn

12. Xã An Tức

- Điện thoại: 02963.771014 - Email: antuc@angiang.gov.vn

13. Xã Cô Tô

- Điện thoại: 02963.873312 - Email: coto@angiang.gov.vn

14. Xã Tân Tuyến

- Điện thoại: 02963.873010 - Email: tantuyen@angiang.gov.vn

15. Xã Ô Lâm

- Điện thoại: 02963.873345 - Email: olam@angiang.gov.vn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===