Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

19/04/2024

Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/02/2024

Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

15/12/2023

Quyết định 51/2022/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

22/12/2022

Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

23/12/2019

Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

20/12/2019

Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

01/11/2019

Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

21/10/2019

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

22/07/2019

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

06/3/2018

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/2/2019

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND Quy định chế độ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/1/2019

Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

20/12/2018

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===