Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế của Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

30/09/2021

Hoạt động tiếp công dân 05 tháng cuối năm 2021 của Thường trực và Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hoạt động tiếp công dân 05 tháng cuối năm 2021 của Thường trực và Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

16/7/2021

Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

22/01/2021

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

20/01/2020

Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

24/01/2019

  • 1
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026