Tri Tôn nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Nông - Lâm nghiệp

Tri Tôn nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

30/10/2023

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là phong trào trọng tâm xuyên suốt của Hội Nông dân các cấp. Phong trào được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận bởi mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao đời sống cho hội viên và bà con nông dân, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua hội nông dân huyện Tri Tôn đã phát động sâu rộng trong hội viên và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Responsive image

Tình hình sản xuất nông nghiệp ở huyện miền núi Tri Tôn có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống thuỷ lợi được đầu tư nâng cấp phụ vụ nước tưới tiêu vào mùa khô và kịp thời chống úng vào mừa mưa. Nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, cơ giới hoá vào sản xuất và thu hoạch, trình độ sản xuất được nâng lên. Tích cực tham gia thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Nông dân có phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, đoàn kết và ra sức cùng chính quyền phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Việc tổ chức thực hiện phong trào nông dân sản suất, kinh doanh giỏi được Hội Nông dân huyện Tri Tôn 15 xã, thị trấn triển khai có hiệu quả. Ngay từ đầu năm, các hội cơ sở đã phát động, tổ chức cho nông dân đăng ký nhằm chủ động thời gian trong việc thu hồi phiếu được đầy đủ, kịp thời. Công việc tổ chức xét chọn cũng được quan tâm thực hiện đúng quy trình do tỉnh Hội hướng dẫn.

Năm 2023, qua công tác xét chọn từ cấp xã và cấp huyện, đã đạt được kết quả như sau: tổng số nông dân giỏi 3 cấp là 3.170 nông dân, trong đó cấp xã 1.927 nông dân giỏi, cấp huyện 894 nông dân giỏi, cấp tỉnh 352 nông dân giỏi. Thông qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tổ chức Hội các cấp được củng cố và phát triển về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trung tâm nòng cốt của phong trào và các chương trình của hội trong việc thực hiện chương trình “nông nghiệp – nông dân – nông thôn‘’.

Responsive image

Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch hội nông dân huyện Tri Tôn cho biết: Phong trào đã tác động tích cực đến cán bộ - hội viên nông dân và khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó, ý thức tự lực tự cường, cần cù sáng tạo vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Phong trào nông dân giỏi nhất là lực lượng nông dân giỏi các cấp đã làm chuyển biến nhận thức của đại bộ phận nông dân; chính lực lượng nông dân giỏi đã thực sự làm nòng cốt trong thực hiện cơ giới hoá đồng ruộng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Số lượng nông dân giỏi các cấp, doanh nhân nông thôn, mô hình tiêu biểu và sản phẩm lợi thế tăng hơn so với những năm trước. Từ nhiều năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã trở thành nòng cốt của các phong trào thi đua do Hội Nông dân các cấp phát động”.

Tuy nhiên phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cũng còn tồn tại nhiều hạn chế. Đó là phong trào phát triển chưa đồng đều ở các địa phương. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp diễn ra còn chậm, hiệu quả chưa cao, chưa bền vững. Số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi chủ yếu là hộ sản xuất nông nghiệp, hộ làm dịch vụ và tiểu thủ công còn ít. Tăng cường sản xuất nhưng thiếu tập trung, còn phân tán nên tính cạnh tranh của sản phẩm thấp, tiêu thụ còn khó khăn; các hoạt động hỗ trợ cho các hộ sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, còn có những cơ sở Hội chưa tập trung cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Nguồn lực dành cho hoạt động Hội còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ông Nguyễn Hoài An cho biết thêm:“Từ thực tế phong trào thời gian qua, đã có nhiều đề xuất, đúc kết, rút được bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên nông dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận, thi đua thực hiện các tiêu chí của hội viên và bà con nông dân. Thứ hai, Hội Nông dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, tổ chức chỉ đạo, mở rộng và nâng cao hiệu quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực trong từng hộ nông dân, tạo bước chuyển mới về chất của phong trào trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Thứ ba, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vì vậy cần chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng hàng hoá tập trung, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vận động nông dân chuyển đổi và tích tụ ruộng đất để áp dụng khoa học công nghệ trong làm đất, thu hoạch, bảo quản và chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Chú trọng hướng dẫn hội viên phát triển mạnh các dịch vụ, ngành nghề, nhất là chế biến nông sản để giúp tiêu thụ sản phẩm, giải quyết nhiều việc làm, dần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn”.

 Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân cần tìm nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể là cần đẩy mạnh công tác phối hợp và liên kết nhằm hỗ trợ nông dân, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường; hỗ trợ vay vốn, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm và tổ chức dạy nghề tại chỗ. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ nhân tố mới tiêu biểu; thường xuyên theo dõi và giúp đỡ, tuyên truyền nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến. Kịp thời đánh giá tổng kết phong trào, thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc, rút bài học kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng. Từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và sớm thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===