HĐND huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch kỳ họp cuối năm 2023

Hoạt động HĐND - UBND

HĐND huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch kỳ họp cuối năm 2023

09/10/2023

Chiều ngày 9/10/2023, thường trực HĐND huyện Tri Tôn làm việc với các ngành có liên quan triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2023

Responsive image

Kỳ họp sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tri Tôn năm 2024; Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/12/2023.

Phó chủ tịch HĐND huyện Men Sây Ma đề Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị 10 báo cáo, 4 tờ trình và 3 dự thảo các nghị quyết có liên quan. Ban kinh tế xã hội và Ban pháp chế GĐND huyện thực hiện 8 báo cáo và thẩm tra các báo cáo, tờ trình, nghị quyết theo quyền hạn chức năng. UBND huyện thực hiện 16 báo cáo, 8 tờ trình, 9 nghị quyết, đặc biệt có 3 nghị quyết về  phê duyệt danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi. MTTQ huyện chuẩn bị Báo cáo tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2023 và Thông báo của MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Ngoài ra còn đề nghị tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, chi cục thi hành án dân sự huyện thực hiện báo cáo hoạt động năm 2023. Đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp các xã thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri, họp tổ đúng theo kế hoạch...

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===