23|01|2024

Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2024

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tri Tôn thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND ...

31|01|2023

Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị số 7 - Huyện Tri Tôn thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 ...

06|01|2023

Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2023

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tri Tôn thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND ...

06|01|2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tri Tôn xây dựng kế họach hoạt động tiếp công dân của Thư ...

03|01|2023

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn năm 2023

Ban Tiếp công dân huyện Tri Tôn thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân h ...

06|06|2022

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị số 7 - Huyện Tri Tôn thông báo lịch tiếp công dân đến cuối ...

21|03|2022

Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của TT. HU, HĐND, UBND huyện Tri Tôn (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022) ...

31|12|2021

Nội quy tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 31/12/2021 Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn ban hành Quyết định số 43/QĐ-HĐND về việc ban hành N ...

31|12|2021

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tri Tôn thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND ...

31|12|2021

Kế hoạch Hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân hu

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tri Tôn xây dựng kế họach hoạt động tiếp công dân của Thư ...

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===