Tri Tôn truyền thông cho cán bộ cấp huyện xã về chính sách nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới

Tri Tôn truyền thông cho cán bộ cấp huyện xã về chính sách nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

19/10/2023

Ngày 19/10/2023, tại huyện Tri Tôn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn tổ chức tập huấn truyền thông cho cán bộ cấp huyện, xã năm 2023 về chính sách nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Gần 200 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, Đồn biên phòng Lạc Quới, Vĩnh Gia, Ban chỉ huy quân sự, Công an, Mặt trận, các đoàn thể cấp huyện, báo cáo viên cấp huyện. Lãnh đạo UBND, tuyên truyền viên, các hội đoàn thể xã, các khóm ấp, hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Responsive image

Các đại biểu được nghe 3 các chuyên đề: “Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và những tác động ảnh hưởng đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới”. “Một số kết quả nổi bật trong công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Tri Tôn thời gian qua”. “Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới”. Hiện toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là TP. Châu Đốc, TP. Long Xuyên và  huyện Thoại Sơn. 71/110 xã được công nhận nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 64,54%, có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 ấp tại các xã biên giới, xã khó khăn được công nhận ấp nông thôn mới. Ngoài ra các đại biểu còn nghe  kết quả thực hiện các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới như: chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn, chương trình khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn, chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự.

Responsive image

Đợt tập huấn giúp cán bộ cấp huyện, cấp xã cập nhật, thông tin một số giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây. Đồng thời vận dụng thông tin, kiến thức để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân nhân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, định hướng tốt dư luận, phát động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===