Tri Tôn: tập trung thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng bảo đảm tiêu chí về môi trường trong xây dựng mông thôn mới

Nông thôn mới

Tri Tôn: tập trung thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng bảo đảm tiêu chí về môi trường trong xây dựng mông thôn mới

05/04/2023

Việc thu gom, xử lý, tiêu hủy đúng quy trình, quy định các bao gói thuốc bảo về thực vật (BVTV) sau sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết, tiền đề quan trọng để phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo môi trường xanh, sạch và bảo đảm tiêu chí về môi trường trong xây dựng mông thôn mới.

Responsive image

Ông Đỗ Minh Trí, phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết, nhằm nâng cao công tác quản lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, và nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng. Trong giai đoạn 2023-2025 huyện sẽ duy trì, triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đối với 19 lượt xã theo lộ trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Để việc thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tiếp tục triển khai mở rộng trên toàn huyện, góp phần giúp các xã duy trì, nâng chất và đạt chuẩn xã nông thôn mới; hạn chế ô nhiễm do bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo đó, Năm 2023, 2024 triển khai trên địa bàn 06 xã Tà Đảnh, Vĩnh Gia, Lương An Trà, Lương Phi, Tân Tuyến, Lạc Quới, tổng diện tích trên 25.337 ha mỗi năm; ước khối lượng bao gói thuốc BVTV thu gom, xử lý là 21.800kg/năm. Năm 2025: triển khai trên địa bàn 07 xã Tà Đảnh, Vĩnh Gia, Lương An Trà, Lương Phi, Tân Tuyến, Lạc Quới và Núi Tô, tổng diện tích trên 27.548ha; ước khối lượng bao gói thuốc BVTV thu gom, xử lý là trên 24.000 kg/năm.

Để đảm bảo đạt hiểu quả thu thu gom, huyện sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng thuốc BVTV sau khi pha chế, phun rải thuốc BVTV phải thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng bỏ vào các thùng chứa đã được bố trí sẵn và tuyên truyền các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tăng cường vai trò của các ngành, đoàn thể huyện, xã trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào công tác thu gom chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định.

Huyện cũng sẽ lựa chọn vị trí đặt thùng chứa bao gói thuốc BVTV tại các vị trí thích hợp, dễ nhận biết ven đường, trục lộ giao thông nội đồng, bờ ruộng lớn; không bị ngập lụt, gần điểm pha chế thuốc trước khi đem đi phun rải, thuận tiện cho việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; đảm bảo chắc chắn không bị mưa, gió làm xê dịch, đổ ngã; không làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư, giao thông và mỹ quan nông thôn. Số lượng thùng thu gom tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại từng địa phương, UBND các xã sẽ bố trí số lượng thùng phù hợp, thuận tiện cho người nông dẫn bỏ vào và đảm bảo chứa đựng hết lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh trong vùng đất canh tác cần thu gom.

Ngoài ra ngành nông nghiệp huyện sẽ vận động người sử dụng thuốc BVTV tự thu gom, phân loại bỏ vào các thùng chứa hoặc thu gom về điểm tập kết đã được bố trí sẵn. Định kỳ kiểm tra, xác nhận khối lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn quản lý được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy  định.

Song song đó,  thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV (BVTV) sau sử dụng trên địa bàn các xã nông thôn mới và các xã trong lộ trình nông thôn mới trên địa bàn huyện: Tà Đảnh, Vĩnh Gia, Lương An Trà, Lương Phi, Tân Tuyến, Lạc Quới; góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, góp phần đảm bảo cho các xã thực hiện đạt chỉ tiêu thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và chỉ tiêu cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu, giải pháp cụ thể, đồng bộ, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, chắc chắn công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn huyện đạt được kết quả cao./.

Anh Tuấn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===