Công khai Khung kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số - dự án VILG tỉnh An Giang

Về Kinh tế - Xã hội

Công khai Khung kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số - dự án VILG tỉnh An Giang

24/01/2019

Ngày 31/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 1476/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số - dự án VILG trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, trong phạm vi triển khai dự án VILG, đồng bào dân tộc tại các địa bàn triển khai sẽ nhận được những lợi ích lâu dài từ việc được nâng cao nhận thức về pháp luật cho đến việc được tiếp cận với các thông tin và dịch vụ đất đai; đảm bảo các hoạt động của dự án phù hợp với văn hoá, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026