Về việc tổ chức lấy ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tri Tôn

Thông báo

Về việc tổ chức lấy ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tri Tôn

18/07/2023

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện niêm yết công khai dự thảo hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện tại trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và trên trang thông tin điện tử của huyện https://triton.angiang.gov.vn để các tổ chức, cá nhân tại địa phương tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định.

1. Hồ sơ lấy ý kiến:

- Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tri Tôn;

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030;

- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tri Tôn để niêm yết tại trụ sở UBND huyện để niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn.

2. Hình thức đóng góp ý kiến:

- Niêm yết công khai hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tại trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện;

- Lấy ý kiến trực tiếp theo địa bàn các các xã, thị trấn.

3. Địa điểm nhận ý kiến góp ý:

- Nhân dân đóng góp ý kiến về hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện thông qua phiếu góp ý gửi trực tiếp tại Văn phòng UBND – HĐND huyện, UBND các xã, thị trấn hoặc tại chuyên mục góp ý trên cổng thông tin điện tử của huyện.

4. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày UBND huyện thông báo.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện đăng nội dung lấy ý kiến nhân dân về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tri Tôn trên trang thông tin điện tử của huyện và nhận ý kiến góp ý.

- Giao UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến về hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn; thực hiện tiếp nhận các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện; tổng hợp báo cáo UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường ngay sau khi kết thúc thời gian niêm yết.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện; tiếp nhận ý kiến góp ý từ Văn phòng HĐND-UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; tổng hợp các ý kiến, đề xuất, tham mưu UBND huyện tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Tải văn bản:

- Thông báo số 21/T-UBND ngày 18/7/2023.

- Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tri Tôn.

- Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tri Tôn.

- Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

- Phiếu lấy ý kiến.

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===