[THÔNG BÁO]Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn năm 2021

Thông báo

[THÔNG BÁO]Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn năm 2021

24/09/2021

Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh, vị trí việc làm quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao, sau khi thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn năm 2021, cụ thể như sau:

 I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số: 11 chỉ tiêu. Trong đó:

- Đài Truyền thanh: 05 chỉ tiêu.

- Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Du lịch: 06 chỉ tiêu.

(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển của từng vị trí việc làm cụ thể xem phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THỦ TỤC DỰ TUYỂN

  1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

  1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

  a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  b) Đủ 18 tuổi trở lên;

  c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

  d) Có lý lịch rõ ràng;

  đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm tuyển dụng;

  e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

  g) Đáp ứng các yêu cầu khác (không trái với quy định pháp luật) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  1.2. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức:

  a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa  vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm trong danh sách vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng đã được niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu), người dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo Phiếu dự tuyển:

+ Bản sao văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý.

+ Bản sao đối tượng ưu tiên (nếu có).

* Lưu ý: Hồ sơ đăng ký xét tuyển được lập 02 bộ và không trả lại cho người đăng ký xét tuyển khi không trúng tuyển. bao gồm: Các giấy tờ trên đựng trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ các thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ và nộp tại Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn.

III. NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung, hình thức xét tuyển, cách tính điểm:

Hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn quyết định người trúng tuyển.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ THI

1. Tiếp nhận hồ sơ:

- Nộp trực tiếp, trong giờ hành chính tại phòng Nội vụ huyện Tri Tôn;

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 27/10/2021.

Thu phí xét tuyển:

Việc thu phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên cơ sở số lượng hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn năm 2021 thống nhất mức thu lệ phí đối với mỗi thí sinh là 500.000 đồng/người.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TRA SÁT HẠCH

            1. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2021.

          2. Địa điểm sát hạch: Dự kiến tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn (nếu có thay đổi sẽ có thông báo sau).

3. Thời gian hướng dẫn kiểm tra, sát hạch: Dự kiến trước thời gian từ 05 đến 10 ngày.   

Lưu ý: Khi đến dự thi thí sinh phải mang theo Giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

- Mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào một vị trí việc làm.

- Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2021 được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn và Phòng Nội vụ huyện, đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện tại địa chỉ https://www.triton.angiang.gov.vn.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn thông báo một số nội dung về việc xét tuyển viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Tri Tôn. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, các cá nhân có nhu cầu liên hệ với phòng Nội vụ cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021, số điện thoại liên hệ công tác 02963.772272../.

 

Tải Thông báo số 29/TB-UBND ngày 24/9/2021

 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026