Thu hồi đất để thực hiện Công trình Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến QPAN vùng biên giới và dân tộc giai đoạn 2, huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn

Thông báo

Thu hồi đất để thực hiện Công trình Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến QPAN vùng biên giới và dân tộc giai đoạn 2, huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn

27/09/2022

Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện Tri Tôn thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến Quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc giai đoạn 2, huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, như sau:

1. Diện tích và vị trí thu hồi đất:

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 123.352,1 m2, thuộc địa bàn xã Châu Lăng và thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang lập ngày 11/3/2022 và ngày 18/8/2022. Trong đó cụ thể như sau:

1.1. Đoạn 1: Từ ranh huyện Tịnh Biên đến nút giao tuyến tránh thị trấn Tri Tôn:

Tổng chiều dài 1,505 km, diện tích dự kiến đất thu hồi là 25.564,7 m2, được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang lập ngày 11/3/2022.

- Vị trí khu đất: Ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn.

- Tổng số hộ dân dự kiến ảnh hưởng khoảng 65 hộ dân.

1.2. Đoạn 2: Tuyến tránh Thị Trấn Tri Tôn theo qui hoạch chung đô thị Tri Tôn

Tổng chiều dài 4,287 km, tổng diện tích dự kiến đất thu hồi 97.787,4 m2, được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang lập ngày 18/8/2022. Trong đó:

- Vị trí khu đất: tại ấp An Lợi, ấp Tà On và ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Với diện tích đất dự kiến thu hồi 73.138,8 m2. Tổng số hộ dân dự kiến ảnh hưởng khoảng 77 hộ dân.

- Vị trí khu đất: tại Khóm 1, Thị Trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn. Với diện tích đất dự kiến thu hồi 24.648,6 m2. Tổng số hộ dân dự kiến ảnh hưởng khoảng 21 hộ dân.

2. Lý do thu hồi đất:

Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến Quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc giai đoạn 2. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp và nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, giao thông hàng hóa và phát triển du lịch giữa hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Mặt khác, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên giới, ổn định đời sống cho nhân dân trong khu vực và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Dự kiến kế hoạch thực hiện:

a) Kế hoạch thời gian:

- Từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022: Thông báo chủ trương thu hồi đất, thông báo thời gian tổ chức kiểm kê thiệt hại đến từng hộ dân.

- Từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022: Kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

- Từ ngày 02 tháng 01 năm 2023 đến ngày 13 tháng 01 năm 2023: Trình phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ.

- Từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Họp HĐBT thông qua dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Họp dân lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

- Từ ngày 16 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023: Trình thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

- Từ ngày 03 tháng 4 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023: Tổ chức thực hiện phương án bồi thường được phê duyệt.

- Từ ngày 03 tháng 7 năm 2023 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023: Tổ chức bàn giao mặt bằng lại cho Chủ đầu tư.

b) Thu hồi đất và bàn giao mặt bằng:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp nơi có đất tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất;

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm:

Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c)  Ủy ban nhân dân Châu Lăng và Ủy ban nhân dân thị trấn Tri Tôn có trách nhiệm:

- Thông báo chủ trương thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân , thị trấn và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi.

- Gửi thông báo này đến từng chủ sử dụng đất có ảnh hưởng bị thu hồi.

- Phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư.

d) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực thu hồi đất có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND Châu Lăng, UBND thị trấn Tri Tôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, vận động để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự án thực hiện tốt thông báo này.

Thông báo này có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày ký./.

 

Tải Thông báo số 25/TB-UBND ngày 27/9/2022

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===