Huyện Tri Tôn

UBND xã Ô Lâm

 • Ông: Phạm Tuấn Khải

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0918.612.585

 • Ông: Chau Sóc Pha

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0971.532.071

 • Email: olam@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.873.345

Tin tức hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh An Giang tổ chức Triển khai đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2020-2021 tại xã Ô Lâm

28/03/2021

Ban Dân tộc tỉnh An Giang phối hợp Phòng Dân tộc huyện tổ chức buổi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2020-2021 cho 90 đại biểu là cán bộ, người có uy tín và bà con Khmer xã Ô Lâm.
Responsive image

Tại đây, các Đại biểu được nghe triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo, những chính sách, pháp luật dành cho đồng bào dân tộc, thiểu số về: Tổng quan về dân tộc thiểu số và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc và một số giải pháp chủ yếu tăng cường quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta hiện nay.

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, giúp người có uy tín, chức sắc nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để làm tốt công tác tuyên truyền trong  đồng bào dân tộc Khmer chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

Các tin khác
UBND xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/olam.All Rights Reserved