Huyện Tri Tôn

UBND xã Lê Trì

 • Ông: Nguyễn Hoàng Vĩnh

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0943.220.345

 • Bà: Lê Thị Kim Anh

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0359.552.294

 • Email: letri@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.107

UBND xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/letri.All Rights Reserved