Nội dung Thời gian Cơ quan thực hiện
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 05 ngày làm việc

Công an huyện

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 04 ngày làm việc

Công an huyện

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Công an cấp huyện

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

Công an cấp huyện

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy + Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian không quá 7 ngày làm việc kể, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Trường hợp cấp lạ

Công an cấp huyện

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy + Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian không quá 7 ngày làm việc kể, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Đổi lại giấy chứn

Công an cấp huyện

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Công an cấp huyện

Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Công an cấp huyện

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; cấp giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Công an cấp huyện

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Công an cấp huyện

Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) + Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc; + Đối với trường hợp công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc; + Đối với côn

Công an cấp huyện

Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) + Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc; + Đối với trường hợp công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc; + Đối với côn

Công an cấp huyện

Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) + Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc; + Đối với trường hợp công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc; + Đối với côn

Công an cấp huyện

Cấp giấy chuyển hộ khẩu Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Chưa quy định cụ thể

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Xóa đăng ký thường trú Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Cấp lại sổ hộ khẩu Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Cấp đổi sổ hộ khẩu Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Tách sổ hộ khẩu Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Đăng ký thường trú Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; Công an thị xã Tân Châu

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 07 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 07 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 07 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 07 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 07 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 15 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 15 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 15 ngày làm việc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo; UBND huyện

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Không quy định

Ủy ban nhân dân huyện

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 15 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 15 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 40 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 40 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Không quy định

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 35 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 30 ngày làm việc

Cơ sở giáo dục; Phòng Giáo dục - Đào tạo

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 35 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 10 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 30 ngày làm việc

Cơ sở giáo dục; Phòng Giáo dục - Đào tạo

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 40 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 40 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 45 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 40 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Không quy định

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Hàng tháng

Cơ sở giáo dục; Phòng Giáo dục - Đào tạo

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn đối với trường công lập 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng đối với trường ngoài công lập

Cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động- TB và XH

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập 30 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo UBND huyện

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 30 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo UBND huyện

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 40 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo UBND huyện

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 15 ngày làm việc

Hội Khuyến học cấp huyện UBND huyện

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở 15 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo UBND huyện

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Không quy định cụ thể

Cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục - Đào tạo

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 5 ngày làm việc

Cơ sở giáo dục

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). 20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 2 lần trong năm học: Lần 1 vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 vào tháng 2 hoặc tháng 3

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Ngay trong ngày cơ quan

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 05 ngày làm việc

Cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong vòng 20 ngày, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền

Chủ đầu tư đối với dự án, Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, Người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền

Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Người có thẩm quyền

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đâu tư

Bên mời thầu, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Bên mời thầu, Người có thẩm quyền

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Không có

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Cấp lại Giấy chứng nhận hợp tác xã (khi đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác giải thể tự nguyện) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi mất) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký khi hợp tác xã tách 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký khi hợp tác xã chia 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề SXKD, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký hợp tác xã 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Không quy định

Cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em 03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) 28 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Không quy định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 08 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 06 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) 28 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 07 ngày làm việc

Cơ sở trợ giúp xã hội

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Theo thỏa thuận

Theo quy định

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở.

Cơ sở trợ giúp xã hội

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 32 ngày làm việc

Cơ sở trợ giúp xã hội

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. 15 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 15 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 15 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 05 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 05 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 40 ngày làm việc

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 35 ngày làm việc

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trong vòng 12 giờ

Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thông báo ngay (gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại) cho nơi tiếp nhận thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại. - Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trực tiếp thực hiện, áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ CĐ, TC tại các cơ sở GD nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở GD có vốn đầu tư nước ngoài 03 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. 05 ngày làm việc

Trực tiếp

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. Không quy định

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Chưa quy định

UBND cấp huyện

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 03 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện 07 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện 07 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 11 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 60 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bố trí ổn định dân cư trong huyện 30 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đăng ký khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; Trong thời hạn 10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 36 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng 30 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đóng dấu búa kiểm lâm 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của tổ chức xuất ra; Tối đa 03 ngày làm việc

Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; Tối đa 03 ngày làm việc

Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Trong thời hạn 10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Trong thời hạn 10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân 35 ngày làm việc

Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn 35 ngày làm việc

Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng

Khoán công việc và dịch vụ Không quy định.

Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Trong thời hạn 23 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND huyện, UBND xã QĐ đầu tư) Trong thời hạn 20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt) 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện

Thủ tục quỹ tự giải thể 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục đổi tên quỹ 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 30 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ 30 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ 30 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 30 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 40 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp pháp

Phòng Nội vụ

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn xã nhưng trong địa bàn huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương của tổ chức tôn giáo Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp huyện

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

UBND cấp huyện

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

UBND cấp huyện

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

UBND cấp huyện

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp huyện

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp huyện

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp huyện

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp huyện

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình 10 ngày

Phòng Nội vụ

Thủ tục tặng Giấy khen của UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 20 ngày

Phòng Nội vụ

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 20 ngày

Phòng Nội vụ

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 20 ngày

Phòng Nội vụ

Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến 20 ngày

Phòng Nội vụ

Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 20 ngày

Phòng Nội vụ

Thủ tục tặng Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 20 ngày

Phòng Nội vụ

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 20 ngày

Phòng Nội vụ

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Mua hóa đơn lẻ Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Mua quyển hóa đơn Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Không quá 90 ngày (Không quá 30 ngày làm việc đối với mỗi bước trong trình tự thực hiện).

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi kết thúc Không quá 120 ngày (Không quá 30 ngày làm việc đối với mỗi bước trong trình tự thực hiện).

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi kết thúc.

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ tài khoản tạm giữ.

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

Quyết định tiêu hủy tài sản công Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công.

Quyết định thanh lý tài sản công Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công.

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhân được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công.

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công.

Quyết định bán tài sản công Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công.

Quyết định điều chuyển tài sản công Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công.

Quyết định thu hồi tài sản công Không quá 60 ngày

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công.

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan, đơn vị, người được phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thủ tục Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Không quá 03 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Không quá 05 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Không quy định

UBND cấp huyện

Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không quá 03 ngày

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất Không quá 15 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Không quá 20 ngày

UBND cấp huyện

Thủ tục Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Không quá 03 ngày

UBND cấp huyện

Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Không quá 07 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Không quá 10 ngày

UBND cấp huyện

Thủ tục Đăng ký, cấp GCNQSDĐ, QSHNO và TS khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Không quá 30 ngày

UBND cấp huyện

Thủ tục Đăng ký, cấp GCNQSDĐ, QSHNOTS khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển QSDĐ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 Không quá 30 ngày

UBND cấp huyện

Thủ tục Đăng ký, cấp GCNQSDĐ, QSHNO và TS khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Không quá 15 ngày

Ủy ban nhân dân huyện

Thủ tục Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Không quá 10 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Không quá 30 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Không quá 30 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Không quá 15 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đối với xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KTXH khó khăn thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Không quá 15 ngày,Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng KTXH khó khăn thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận Không quá 15 ngày,Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng KTXH khó khăn hời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Không quá 15 ngày, Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng KTXH khó khănthời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

UBND cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Đăng ký biến động QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng QSDĐ Không quá 10 ngày

- Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận. - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.

Thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê Không quá 30 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Không quá 15 ngày, Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KTXH khó khăn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Không quá 10 ngày làm việc ; TH cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản 10 ngày làm việc

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 10 ngày làm việc

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đăng ký khai thác nước dưới đất không quá 10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.

Thủ tục phục hồi danh dự 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Cấp bản sao từ sổ gốc Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

- UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc hỗ trợ - UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi hỗ trợ

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 12 ngày làm việc.

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 12 ngày làm việc.

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 15 ngày làm việc.

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 05 ngày làm việc.

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 15 ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 05 ngày làm việc.

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 15 ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 02 ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Trong thời hạn 05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Trong thời hạn 05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 05 ngày

UBND huyện

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 05 ngày

UBND huyện

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thời gian thực hiện là 15 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản 03 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 10 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương 05 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 05 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 05 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 05 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 05 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 05 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) 05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời Hai (02) ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thẩm định BC KTKT/BC KTKT điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Không quá 20 ngày.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất

Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh 20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh 03 ngày làm việc

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Trước khi trẻ xuất viện

Cơ sở khám, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra

Thủ tục thực hiện việc giải trình Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc giải trình

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình: 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước và người có trách nhiệm thực hiện việc giải trình

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thời hạn xác minh là 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc

Cơ quan thanh tra nhà nước các cấp, bộ phận tổ chức cán bộ trong các cơ quan thuộc Chính phủ, bộ phận phụ trách công tác thanh tra nội bộ, tổ chức cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Thời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm;

Việc kê khai tài sản, thu nhập được tiến hành tại cơ quan, đơn vị của người có nghĩa vụ phải kê khai

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày

Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày

Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày

Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện

Xử lý đơn tại cấp huyện Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra huyện, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

Tiếp công dân tại cấp huyện Trong thời hạn 10 ngày làm việc

Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026