Nội dung Thời gian Cơ quan thực hiện
Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Thực hiện ngay khi người dân đến trình báo

Công an xã, phường, thị trấn

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công dân.

Công an xã, phường, thị trấn.

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Chưa quy định cụ thể

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, phường, thị trấn

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, phường, thị trấn

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, phường, thị trấn

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, phường, thị trấn

Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, phường, thị trấn

Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, phường, thị trấn

Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an xã, thị trấn (trừ các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu)

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân không quá 30 ngày

Công an cấp xã

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) 60 ngày

Công an cấp xã

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn 03 ngày làm việc

Công an xã, phường, thị trấn

Thủ tục xác nhận đơn xin việc

Một cửa

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) 24 giờ/07 ngày.

Công an cấp xã

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Không quy định

UBND xã; Phòng GDĐT

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 25 ngày làm việc

UBND xã; Phòng GDĐT

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 25 ngày làm việc

UBND xã

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 25 ngày làm việc

UBND xã

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 20 ngày làm việc

UBND xã

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

UBND cấp xã

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 07 ngày làm việc

- Chủ đầu tư đối với dự án; - Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên; - Người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu 07 ngày làm việc

Bên mời thầu, Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Không quy định

Ủy ban nhân dân cấp xã

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Không quy định

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 10 ngày làm việc

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Trong thời hạn 15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Trong thời hạn 15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 07 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 01 ngày làm việc

UBND cấp xã

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 01 ngày làm việc

UBND cấp xã

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng 05 (năm) ngày làm việc

UBND cấp xã

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng 05 (năm) ngày làm việc

UBND cấp xã

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng 06 (sáu) ngày làm việc

UBND cấp xã

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 03 (ba) ngày làm việc

UBND cấp xã

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục thu hái cây thuốc Nam Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn Trong thời hạn 10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình Trong thời hạn 5 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức Trong thời hạn 10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 05 ngày làm việc.

UBND cấp xã/phường

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáotập trung nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

UBND cấp xã

Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến 10 ngày

UBND cấp xã

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 20 ngày

UBND cấp xã

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 20 ngày

UBND cấp xã

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 20 ngày

UBND cấp xã

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 20 ngày

UBND cấp xã

Hòa giải tranh chấp đất đai Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày

UBND Cấp xã

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trong ngày làm việc

UBND cấp xã

Cấp bản sao từ sổ gốc Trong ngày làm việc

UBND cấp xã

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Trong thời hạn 05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Thủ tục thôi làm hòa giải viên Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên

UBND cấp xã

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

UBND cấp xã

Thủ tục công nhận hòa giải viên Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

UBND cấp xã

Cấp bản sao trích lục hộ tịch Trong ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký lại khai tử 05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký lại kết hôn 05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Đăng ký lại khai sinh 05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 03 ngày làm việc

UBND cấp xã

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 03 ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký chấm dứt giám hộ 02 ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký giám hộ 03 ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Trong ngày làm việc

UBND cấp xã ở khu vực biên giới

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 07 ngày làm việc

UBND cấp xã ở khu vực biên giới

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 03 ngày làm việc

UBND cấp xã ở khu vực biên giới

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Trong ngày làm việc

UBND cấp xã ở khu vực biên giới

Đăng ký khai tử lưu động 05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký kết hôn lưu động 05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký khai sinh lưu động 05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký khai tử Trong ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 03 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì không quá 08 ngày làm việc.

UBND cấp xã

Đăng ký nhận cha, mẹ, con 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

UBND cấp xã

Đăng ký kết hôn Trong ngày làm việc

UBND cấp xã

Đăng ký khai sinh Trong ngày làm việc

UBND cấp xã

Thủ tục đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước Trong thời hạn 30 ngày

UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi.

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Trong thời hạn 30 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Trong thời hạn 05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục cấp số và gắn biển số nhà 20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Trong thời hạn 05 ngày làm việc

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Trước khi trẻ xuất viện

Cơ sở khám, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh 03 ngày làm việc

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số 10 ngày kể từ khi nhân được hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Thời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thủ tục thực hiện việc giải trình Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc giải trình

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm

Việc kê khai tài sản, thu nhập được tiến hành tại cơ quan, đơn vị của người có nghĩa vụ phải kê khai

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước và người có trách nhiệm thực hiện việc giải trình

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

UBND xã, phường, thị trấn.

Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày

UBND xã, phường, thị trấn

Tiếp công dân tại cấp xã Trong thời hạn 10 ngày làm việc

UBND cấp xã

Xử lý đơn tại cấp xã Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

UBND cấp xã

Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ 70 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 Không quá 07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong Không quá 05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã (Hội đồng chính sách xã)

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/197 Không quá 07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ 04 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 5 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ 45 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước 40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp mất tin, mất tích 40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Không quy định

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026