30|10|2020

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về việc phê duyệt ...

11|03|2020

Kế hoạch sử dụng đất 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt ...

29|08|2017

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ...

28|01|2017

Kế hoạch sử dụng đất 2017

Kế hoạch sử dụng đất huyện Tri Tôn năm 2017 ...

  • 1
=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===