Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân

23/01/2019

HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

    -    CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

            + THƯỜNG TRỰC UBND

            +  VĂN PHÒNG HĐND – UBND

            +  CÔNG AN

            +  BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

            +  NÔNG NGHIỆP

    -   UBND CÁC XÃ – THỊ TRẤN

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN

    - Gồm 13 phòng, ban trực thuộc

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026