10|07|2021

Về việc đóng góp Dự thảo quy chế của Hội đồng nhân dân huyện

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về ban hành văn bản quy pháp pháp luật, Văn phòng HĐND – UBND huy ...

  • 1
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026