Từ ngày 1/6, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia

Kinh tế - Xã hội

Từ ngày 1/6, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia

18/05/2023

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16/5, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký Công văn số 548/UBND-TH về việc thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông được giao tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính Phủ.

Theo Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 30/5/2023. 

Tuyệt đối không tham mưu ban hành chính sách, quy định mới làm phát sinh thủ tục, chi phí, thời gian không cần thiết; khẩn trương tham mưu bãi bỏ theo thẩm quyền các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trái quy định; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chậm trễ bãi bỏ, sửa đổi quy định, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Văn bản số 436/UBND-TH ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2023, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để cấp các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú cho người dân như Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận, Giấy giới thiệu…/.

Hải Nhu

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===