TRI TÔN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Kinh tế - Xã hội

TRI TÔN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

18/05/2022

Chiều ngày 18/5/2022 UBND huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh An Giang đến dự

Responsive image

          Tri Tôn là 1 trong 74 huyện nghèo của cả nước theo Quyết định 353 ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đầu năm 2022 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều toàn huyện có 3.586 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 10,74% tổng số hộ dân, 3.411 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,22%. Kế hoạch UBND huyện phấn đấu mỗi năm giảm 2% hộ nghèo, 1,5% hộ cận nghèo, trong này tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm 3%. Tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Phấn đấu 80% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, thủy sản. Chương trình được triển khai với 7 dự án thành phần gồm hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.  Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin và dự án nâng cao năng lực giám sát, đánh giá chương trình. Tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu  quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 – 2025 là 1.085,512 tỷ đồng. trong này vốn trung ương 984,592 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương, vốn vay ngân hàng và huy động nguồn lực xã hội.

          Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quan Liêm đề nghị UBND các xã kết hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai đầu tư có trọng tâm, trọng điểm bền vững, không dàn trãi, có lộ trình cụ thể theo từng năm, làm sao giải quyết được 4 tiêu chí  của huyện nghèo để Tri Tôn sớm thoát nghèo. Các ngành cần tham mưu tốt cho UBND huyện thực hiện 7 dự án lồng ghép với các chương trình khác để tranh thủ nguồn vốn đầu tư hỗ trợ. Dịp này Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh An Giang cũng hướng dẫn huyện một số nghiệp vụ cách triển khai thực hiện các đề án hiệu quả.

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===