HĐND huyện Tri Tôn nâng cao hiệu quả hoạt động

Khối Đảng - Khối Vận

HĐND huyện Tri Tôn nâng cao hiệu quả hoạt động

24/09/2021

Thời gian qua HĐND huyện Tri Tôn có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng luật, hiệu quả, thiết thực, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ họp để HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện có nhiều đổi mới: nội dung trọng tâm, không dàn trải và đi sâu vào những vấn đề cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm hơn. Mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Responsive image

Những tháng đầu năm 2021, HĐND huyện Tri Tôn đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để kiểm điểm lại hoạt động của HĐND huyện cả nhiệm kỳ; đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích, làm rõ những mặt tồn tại trong tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan liên quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. HĐND đã khen thưởng 06 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 23/5/2021, cùng với bầu cử đại biểu quốc hộ khóa 14, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng được bầu với 35 người trúng cử. Sau đó HĐND huyện khó mới  đã triệu tập kỳ họp thứ nhất bầu ra bộ máy, nhân sự của HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện; bầu 25 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện.

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện được diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2021 tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn và 15 điểm cầu ở các xã, thị trấn với hình thức họp trực tuyến. kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và và thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; xem xét, thảo luận và ban hành các nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương 2020; Điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021; thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tri Tôn. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện...

Ông Men Sây Ma, phó chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn cho biết “Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021, trước kỳ họp thứ 2, Thường trực HĐND đã xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện tại Ủy ban Bầu cử 15 xã, thị trấn. đối với 2 ban HĐND huyện cũng thực hiện tốt chức năng giám sát. Trong này Ban Kinh tế - xã hội tổ chức giám sát qua văn bản đối với phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Bảo hiểm xã hội và phòng Lao động, Thương binh & Xã hội về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện; tiến độ thực hiện của Tổ hợp tác, hợp tác xã và các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Ban Pháp chế  giám sát, khảo sát công tác tổ chức thi hành các bản án, quyết định dân sự trên địa bàn huyện đối với Ủy ban nhân dân xã Núi Tô, thị trấn Tri Tôn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Qua giám sát, Đoàn đã góp ý những mặt tồn tại, thiếu sót của các đơn vị, đề nghị các đơn vị cần có biện pháp khắc phục, đồng thời có những kiến nghị với UBND huyện xem xét, giải quyết nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND đề ra”.

Ngoài ra, hoạt động giám sát, công tác  tiếp dân và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân cũng đươc HĐND huyện quan tâm. Trong này phân công Thường trực, các ban HĐND huyện tiếp công dân, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng lịch tiếp công dân 5 tháng đầu năm 2021 của đại biểu HĐND huyện khóa XI, định kỳ mỗi tháng một lần tại trụ sở tiếp công dân của huyện, nơi tiếp công dân của xã, thị trấn nơi mình là đại biểu. Tại các buổi tiếp, đã giải thích trực tiếp thắc mắc và hướng dẫn nhân dân liên hệ với các cơ quan giải quyết.

Thường trực HĐND luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện để nắm được những thông tin cần thiết nhằm thực hiện những công việc điều hòa, phối hợp của mình với các ban, ngành huyện góp phần tích cực giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Để tạo điều kiện cho các Tổ đại biểu hoạt động. Tham gia các hoạt động chung của lãnh đạo huyện như lãnh, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai, thực hiện các văn bản mới của tỉnh, Trung ương chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện. Tham dự các cuộc họp, hội nghị trực tuyến do Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức. Phân công, điều hoà hợp lý hoạt động của các Ban HĐND huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND huyện tại các kỳ họp và những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp” - ông Men Sây Ma chia sẻ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động HĐND vẫn còn hạn chế trong hoạt động tiếp xúc cử tri, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, công tác tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 áp dụng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến cử tri. Thời gian tới HĐND huyện duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND theo kế hoạch; điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện. Phối hợp với UBND và UBMTTQVN huyện tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết của kỳ họp giữa năm HĐND huyện đến các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức giám sát việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn đối với các đơn vị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XI và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đới với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Tổ chức tiếp xúc cử tri. Phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh – huyện tiếp xúc cử tri. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân hàng tháng; theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Châu Phong

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026