Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho lực lượng người có uy tín

Khoa học - Giáo dục

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho lực lượng người có uy tín

25/05/2022

Ngày 25/5, Phòng Dân tộc huyện Tri Tôn khai giảng lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho lực lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022, cho 42 dại biểu là các vị sư sãi, tà Àcha của 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Responsive image

Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của huyện truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Tuyên truyền một số chính sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn; Công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở;  phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Cung cấp những kiến thức cơ bản trong phòng chống dịch bệnh,….

Thông qua Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nhằm trang bị một số kiến thức mới, giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Mỗi vị là cầu nối, từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cẩm Vân

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===