Tri Tôn tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 5 chuyên đề

Hoạt động HĐND - UBND

Tri Tôn tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 5 chuyên đề

01/11/2022

Ngày 31/10/2022 HĐND huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự và giải quyết các nguồn vốn đầu tư công. Ông Nguyễn Tiếc Hùng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, đồng chí Cao Quang Liêm, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cùng đến dự.

Responsive image

Kỳ họp đã thông qua phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022. Tổng thu ngân sách địa phương của huyện 9 tháng đầu năm đạt 107,24% dự toán được giao, ước thực hiện thu ngân sách năm 2022 đạt 134,66% dự toán. Ước tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 là 29 tỷ 303 triệu đồng. Về phương án sử dụng dành 70% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương và 30% chi an sinh xã hội. Các đại biểu cũng thảo luận và thông qua 10 tở trình, trong này 2 tờ trình về công tác nhân sự, 2 tờ trình về điều chỉnh bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022. 6 tờ trình về phê duyệt danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia  là chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, chương trình giảm nghèo bền vững năm giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022.

          Kỳ họp thống nhất thông qua 2 nghị quyết về  bầu miễn nhiệm 3 ủy viên UBND và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND. Và 9 nghị quyết có liên quan đến tăng thu ngân sách địa phương, vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tại Tri Tôn. Trong này đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia có tổng vốn thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 là 311 tỷ 646 triệu đồng, với 142 công trình. Cụ thể chương trình nông thôn mới 60 công trình với số vốn  48 tỷ 969 triệu đồng,  Chương trình dân tộc thực hiện 45 công trình với số vốn  62 tỷ 457 triệu đồng và chương trình giảm nghèo bền vững thực hiện 37 công trình, 187 tỷ 202 triệu đồng.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===