HĐND huyện Tri Tôn họp thảo luận các văn bản trình kỳ họp lần thứ 5

Hoạt động HĐND - UBND

HĐND huyện Tri Tôn họp thảo luận các văn bản trình kỳ họp lần thứ 5

27/10/2022

Chiều ngày 27/10/2022 thường trực HĐND huyện Tri Tôn tổ chức cuộc họp với 9 tổ đại biểu HĐND huyện, chủ tịch UBND 15 xã thị trấn và lãnh đạo các phòng ban ngành huyện để thảo luận dự thảo các văn bản trính tại kỳ họp thứ 5 chuyên dề HĐND huyện. Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm cùng tham dự.

Responsive image

          Các đại biểu đã tham gia đóng góp 13 lượt ý kiến về 8 tờ trình sẽ được thông qua tại kỳ hợp lần thứ 5 chuyên đề. Gồm 2 điều chỉnh bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách địa phương. 6 tờ trình về phê duyệt doanh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương, địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các ý kiến tập trung bổ sung, thay đổi một số danh mục công trình, các công trình triển khai thực hiện phải đạt được mục tiêu giảm nghèo và để Tri Tôn thoát khỏi danh sách huyện nghèo sau giai đoạn 2021 – 2025,  điều chỉnh số liệu biểu mẫu. Theo các tờ trình, tổng vốn thực hiện 3 chương trình giai đoạn 2021 – 2025 là 311 tỷ 646 triệu đồng, với 142 công trình, trong này chương trình nông thôn mới 60 công trình, chương trình dân tộc thực hiện 45 công trình và chương trình giảm nghèo bền vững thực hiện 37 công trình.

          Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm yêu cầu phòng tài chính kế hoạch là cơ quan tham mưu trực tiếp UBND huyện, phối hợp với các sở ban ngành tỉnh, UBND các xã thị trấn sớm triển khai thực hiện các doanh mục của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra.

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đề nghị phòng tài chính kế hoạch điều chỉnh, bổ sung các tờ trình. Văn phòng HĐND, UBND tập hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để thường trực HĐND chuyển UBND huyện và Ban kinh tế xã hội thẩm tra các tờ trình, để tiếp tục trình kì họp HĐND huyện lần thứ 5 ban hành nghị quyết thực hiện.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===