Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát huyện Tri Tôn

Hoạt động HĐND - UBND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát huyện Tri Tôn

24/05/2022

Chiều ngày 24/5/2022 Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Lê Văn Lĩnh, phó trưởng Ban làm trưởng đoàn tổ chức giám sát UBND huyện Tri Tôn về công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Responsive image

          Trên địa bàn huyện Tri Tôn có 4 dân tộc chính Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, trong này đồng bào dân tộc thiểu số huyện chủ yếu là dân tộc Khmer chiếm khoảng 34% dân số tập trung ở 8 xã thị trấn. Những năm qua cấp ủy chính quyền luôn quan tâm  đến công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc, đặc biệt là cán bộ nữ, trẻ theo Quyết định 402/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, Nghị quyết 52/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030.  Hiện toàn huyện có 17,5% cán bộ,  17,2% công chức  người dân tộc và 20,5% viên chức là người dân tộc. 74 cán bộ dân tộc tham gia HĐND cấp huyện,  xã, 109 cán bộ dân tộc tham gia cấp ủy các cấp. Tất cả cán bộ công chức, viên chức người dân tộc đều đạt chuẩn. Hàng năm huyện đều thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ về chính trị, tiếng Khmer và sau đại học. Khó khăn của huyện là công tác cử tuyển đại học sau khi ra trường không bố trí được việc làm, mà các em phải đi làm ăn xa. Cán bộ phụ trách công tác dân tộc cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm chưa qua đào tạo nghiệp vụ. đồng bào dân tộc thiểu số ít tham gia vào hệ th6o1ng chính trị.

          Qua giám sát, đoàn đề nghị huyện cần thực hiện thường xuyên và liên tục công tác quy hoạch, đào tạo,  dân tộc thiểu số để đảm bảo dự nguồn và bố trí sử dụng hợp lý theo đúng quy định của Quyết định 402. Thường xuyên rà soát, cập nhật, bố trí cán bộ dân tộc từ địa phương, đơn vị  thừa sang địa phương, đơn vị còn thiếu. Quan tâm con em đồng bào dân tộc cử tuyển đại học và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp, ưu tiên tham gia vào hệ thống chính trị, để người dân tộc gắn bó với chính quyền, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. quan tâm cán bộ chủ chốt, cấp ủy, HĐND, các đoàn thể là người dân tộc.thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ là người dân tộc…

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===